Glendon Engert was the locksmith who went with Paris to the Modesto fourplex.
Glendon Engert was the locksmith who went with Paris to the Modesto fourplex. Engert Family Engert Family
Glendon Engert was the locksmith who went with Paris to the Modesto fourplex. Engert Family Engert Family