Sara Noguchi
Sara Noguchi Photo courtesy Sacramento City Unified School District
Sara Noguchi Photo courtesy Sacramento City Unified School District