Romney won't help economy

November 03, 2012 06:33 PM