Utah bush crash survivor tells horrific tale

January 12, 2008 4:31 AM